e Dome a.s.

e Dome a.s.

Updated

1 month ago

Quick facts about us

Company Type

support phone number

+421258222831

support website

edome.sk

Headquarters

locations served

Log in to see more information about this profile

employees

Log in to see more information about this profile

Badges

Log in to see more information about this profile

Videos

Log in to see more information about this profile

Talk to our team

Log in to see more information about this profile

We are industry experts in

Focus Markets

Log in to see more information about this profile

Program Memberships
Key Values
Languages We Speak
Viewers Also Viewed
NORONESC
noronesc.pt
Practocol
practocol.com
autowoven
autowoven.com
e Dome a.s. Overview
e Dome a.s. Expertise
Showcased solutions
Solutions
Showcased products

Log in to see more information about this profile

Products

Log in to see more information about this profile

Showcased services

Log in to see more information about this profile

Services
Our technologies

What Our Partners Say

Cisco

e-Dome sa od svojho zalo??enia intenz??vne zaober?? ot??zkou energetickej efekt??vnosti a to nielen v r??mci n??vrhu nov??ch budov, ale aj v existuj??com fonde budov, kde je potrebn?? ??i u?? moderniz??cia alebo rekon??trukcia. Rozumieme modern??m postupom a rie??eniam, neust??le sa vzdel??vame a na??ou snahou je nielen integr??cia spr??vnych postupov do n??vrhu, ale aj samotn?? proces realiz??cie a n??slednej prev??dzky z poh??adu re??lneho zavedenia odpor????an?? do prev??dzky budov a dosiahnutie pl??novanej energetickej efekt??vnosti. Jednou z mo??nost?? realiz??cie rekon??trukcie je aj Garantovan?? energetick?? slu??ba - GES (ang. Energy performance contract - EPC), ktorej poskytovate??om (ESCO) sme od roku 2015. na??a spolo??nos?? sa zaober?? slu??bami energetick??ch ??spor (GES ??? garantovan?? energetick?? slu??ba) m??me vlastn?? ??pecializovan?? t??m pre n??vrh, realiz??ciu budov ako aj prev??dzku a energetick?? mana??ment spolo??nos?? disponuje t??mom certifikovan??ch energetick??ch aud??torov, autorizovan??ch in??inierov aj v oblasti energetickej hospod??rnosti budov e-Dome je najv??????ie ??t??dio stavebnej fyziky v SR, v r??mci na??ej pr??ce vyu????vame najmodernej??ie SW vybavenie, pr??stroje na diagnostiku a monitorovanie stavebno-fyzik??lnych parametrov


See all partners

e Dome a.s. partnerships
Certifications

Certification name Last updated
Questions & Answers

What questions do you have for e Dome a.s.?

Please Log In Or Sign Up for a Borza account to ask Q&A questions with our Service Providers

Locations

Want to know locations of e Dome a.s.?

Please Log In Or Sign Up for a Borza account to find locations of our Service Providers

e Dome a.s. Case Studies