Elektromont Brno, a.s.

Elektromont Brno, a.s.

Updated

1 month ago

Quick facts about us

Company Type

support phone number

+420599526303

support website

elektromont.cz

Headquarters

locations served

Log in to see more information about this profile

employees

Log in to see more information about this profile

Badges

Log in to see more information about this profile

Videos

Log in to see more information about this profile

Talk to our team

Log in to see more information about this profile

We are industry experts in

Focus Markets

Log in to see more information about this profile

Program Memberships
Key Values
Languages We Speak
Viewers Also Viewed
NORONESC
noronesc.pt
Practocol
practocol.com
autowoven
autowoven.com
Elektromont Brno, a.s. Overview
Elektromont Brno, a.s. Expertise
Showcased solutions
Solutions
Showcased products

Log in to see more information about this profile

Products

Log in to see more information about this profile

Showcased services

Log in to see more information about this profile

Services
Our technologies

What Our Partners Say

Cisco

Elektromont Brno, akciov?? spole??nost je spole??nost p??sob??c?? na ??esk??m, ale i mezin??rodn??m trhu v zaji????ov??n?? kompletn??ch dod??vek elektromont????n??ch prac?? v cel??m rozsahu. Byla zalo??ena v roce 1993 a v uplynul??ch letech pro??la ??sp????n??m rozvojem. Ro??n?? obchodn?? obrat dosahuje hodnoty v rozmez?? 250 a?? 350 mil. K??. Hlavn?? s??dlo firmy je v Brn??, realizaci zak??zek zaji????uj?? divize se s??dlem v Brn?? a Ostrav??, pobo??ky v T??inci a Praze a dce??in?? spole??nost na Slovensku. Na??e firma z??skala nejvy?????? kvalifikaci v oboru. Jsme dr??iteli certifik??tu syt??mu jakosti ??SN EN ISO 9001 : 2009, syt??mu environment??ln??ho managementu ??SN EN ISO 14001 : 2005, syt??mu managementu bezpe??nosti a ochrany zdrav?? p??i pr??ci ??SN OHSAS 18001 : 2008, opr??vn??n?? vydan?? OB?? k ??innosti na vyhrazen??ch elektrick??ch za????zen??, stejn?? tak i v??ech p????slu??n??ch opr??vn??n?? a osv??d??en?? k prov??d??n?? prac?? na elektrick??m za????zen?? bez omezen?? nap??t?? v objektech t????dy - A, B, C. D??ky obdr??en??m certifik??t??m m????eme garantovat kvalitu, vysokou technickou ??rove?? sv??ch slu??eb, bezpe??nost a ochranu zdrav?? p??i pr??ci a ochranu ??ivotn??ho prost??ed??. Identifikace spole??nosti: I??: 243 19 139 DI??: CZ24319139 DI??: SK4020107201 Spole??nost je evidov??na v Obchodn??m rejst????ku veden??m Krajsk??m soudem v Brn??, spisov?? zna??ka B 6920. Svoji spole??enskou roli vid??me krom?? podnik??n?? tak?? v podpo??e vybran??ch nemocnic, st??edn??ch ??kol a u??ili????, mate??sk??ch ??kolek a sportovn??ch aktivit.


See all partners

Elektromont Brno, a.s. partnerships
Certifications

Certification name Last updated
Questions & Answers

What questions do you have for Elektromont Brno, a.s.?

Please Log In Or Sign Up for a Borza account to ask Q&A questions with our Service Providers

Locations

Want to know locations of Elektromont Brno, a.s.?

Please Log In Or Sign Up for a Borza account to find locations of our Service Providers

Elektromont Brno, a.s. Case Studies